Actualitat

Aitana Mas: “El Consell apuesta un año más por el aumento de personal y la reducción de la temporalidad con una Oferta de Empleo Público de 823 plazas”

 • “Con esta OPE avanzamos en el compromiso de consolidar y dar estabilidad a las plantillas del personal al servicio de la Generalitat”
 • El Consell ha autorizado la contratación de infraestructuras, equipamiento y logística de las TIC en los centros educativos de la Comunitat Valenciana
 • Asimismo, ha aprobado las ayudas directas para paliar los daños provocados por los incendios de 2022, con una dotación de 2 millones de euros
   
Pleno del Consell

Igualtat ha incorporat més de 200 nous professionals a les plantilles dels centres d'atenció precoç des de 2015

 • La Comunitat Valenciana disposa en aquests moments d'una xarxa pública d'atenció precoç amb 3.651 places
 • La Conselleria ha creat 2.175 noves places i ha duplicat el nombre de centres

Igualtat llança la xarxa valenciana ‘antirumors Rumrum’, per a combatre les ‘fake news’ i desconstruir prejudicis que dificulten la convivència

 • La xarxa ofereix a la ciutadania eines i habilitats comunicatives per a respondre davant dels rumors i dels estereotips que circulen en la societat
 • La posada en marxa s'emmarca en l'Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi 
   

Novetats

Igualtat en la Diversitat

Ves enrere REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2023

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2023

Esmena de les sol·licituds presentades a l'empara de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2023.

            Es fa públic, als efectes de la preceptiva notificació, el llistat d'expedients corresponents a sol·licituds presentades per entitats, a cadascun dels programes que comprèn la convocatòria de subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022 que, per falta d’acreditació de requisits o documentació exigible, hauran d'esmenar aquesta sol·licitud en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta notificació, concretament del dia 24 de febrer al 9 de març de 2023 ambdós inclosos, aportant la documentació que es requereix. (Article 9 de l'ORDRE 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat, i Cinquè de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2023).

            De no efectuar l'esmena en aquest termini es tindrà per desistida la sol·licitud, prèvia resolució, de conformitat amb el previst en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

            L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de forma telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud, accedint al tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18150&version=amp

Annex 1

Llistat d'expedients a esmenar.

Annex 2

Formulari específic sol·licitud ajudes en matèria d'igualtat en la diversitat.

Annex 3

Model d'acreditació del poder legal per a sol·licitar l'ajuda.

Publicador de continguts

T'interessa

Twitter

Multimèdia

Roda de premsa del Ple de Consell

Enllaços