Directrius, instruccions, acords i circulars - Diversitat funcional

Directrius, instruccions, acords i circulars - Diversitat funcional

2014

Instrucció 1/2014, de 15 de juliol de 2014, sobre el procediment per a la tramitació de baixes en els centres per a persones amb discapacitat.

 

2017

Protocol de 24 de maig de 2017, signat per la Direcció General de Diversitat Funcional i la Direcció General d'Assistència Sanitària, per a la derivació i seguiment de l'atenció prestada en els centres d'atenció precoç.

Annex I. Cartera de serveis
Annex II. Relació de CATS
Annex III. Sol·licitud derivació sanitari a CAT
Annex IV. Sol·licitud derivació CAT Conselleria de Igualtat
Annex V. Correus electrònics i adreces postals de les Direccions Territorials
Annex VI. Informe avaluació inicial
Annex VII. Informe avaluació successiu
Annex VIII. Informe alta
Annex IX. Flux CAT

Instrucció 5/2017, de 12 de juliol de 2017, de valoració de la necessitat de tercera persona en els procediments de declaració de grau de discapacitat.

 

2018

Instrucció 3/2018, de 26 de juliol de 2018, de procediment per a l'abonament a les entitats sense ànim de lucre de les quantitats resultants de la liquidació mensual de l'Acció Concertada. Requisits previs i certificat de conformitat de quantitats mensuals.

Instrucció 6/2018, de 9 de novembre de 2018, sobre el Marc comú d'actuacions de desenvolupament i control de l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit d'atenció a persones amb diversitat funcional.

 

2019

Instrucció 1/2019, de 2 de gener de 2019, que estableix directrius per a l'agilitació del procediment de valoració i mesures per a la reducció de demores en la resolució de sol·licituds de reconeixement de discapacitat.

Instrucció 6/2019, de 22 de maig de 2019, complementària a la Instrucció de 20 de novembre de 2018, de la Directora General de Serveis Socials i Persones en situació de dependència, a fi de reduir el temps de tramitació de les PVS-RS Garantia per a persones del sector de diversitat funcional (aplicació exclusivament per a usuaris que no estan ingressats i han sol·licitat un SAR públic).

Resolució de 28 d'agost de 2019, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, per la qual s'aprova el model de sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

 

2020 

Instrucció 2/2020, de 4 de maig de 2020, per a la tramitació de sol·licituds d'informe d'adequació al lloc de treball per la contractació de persones amb discapacitat.

Annex I. Formulari de sol·licitud d'informe d'adequació al lloc de treball
Annex II. Autorització per a la cessió de dades i el seu tractament
Annex III. Informe d'adequació al lloc de treball

Instrucció 3/2020, de data 3 de juny de 2020, que estableix el marc comú d'actuacions de desenvolupament i seguiment de la prestació de serveis d'atenció precoç sostinguts amb fons de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Annex I. Fitxa resumen PIAT
Annex II. Fitxa mensual persones ateses

 

 2021

Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla d'actuació en els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de la crisi sanitària ocasionada per Covid-19.

Resolució conjunta de 17 de setembre de 2021, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol de coordinació de professionals per al desenvolupament de l'atenció precoç.

 

2022

Instrucció 3/2022, de data 29 de juliol de 2022, que establix el marc comú de les actuacions d'intervenció d'Atenció Primerenca.

Annex I Fitxa PIAP

Annex II Fitxa mensual

Annex III Comunicació avís suspensió

Annex IV Registre firmes

Justificant falta assistència

 

2023 

Instrucció 4/2023, de data 22 de maig de 2023, per a la implantació de plans d'atenció lliure de coercions en les residències per a persones amb problemes de salut mental.

 

Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1131 - Atenció Primària de caràcter Bàsic

Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1132 - Atenció primària de caràcter específic de competència local

Memòria Tècnica justificació de les activitats realitzades en la línia T1133 - Atenció primària de caràcter específic de competència Generalitat Valenciana

Memòria justificació de les activitats realitzades en la línia T1134 - Atenció secundària