Organismes

processos oberts

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Ves enrere INFORMACIÓ PÚBLICA DE L´AVANTPROJECTE DE LLEI VALENCIANA D’IGUALTAT DE GÈNERE

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L´AVANTPROJECTE DE LLEI VALENCIANA D’IGUALTAT DE GÈNERE

Amb data 10 de juny de 2022 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de l'Avantprojecte de Llei valenciana d’igualtat de gènere.  

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació públiques amb l'objecte de donar audiència a les persones potencialment afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.

 

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses, perquè siguen considerades, a la Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat, per correu electrònic a said@gva.es   amb l'assumpte “Aportacions a l’avantprojecte de Llei valenciana d’igualtat de gènere”.

 

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat de l'Avanprojecte a què es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar-hi una proposta de redacció alternativa.

 

El termini d'aquesta audiència és de trenta-cinc dies hàbils a partir del següent a la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.