Actualitat

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROYECTO DE LEY VALENCIANA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL E INCLUSIVA

Según se establece en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede realizar consulta pública a fin de...

TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA MODIFICAR LA LEY 9/2003, DE 2 DE ABRIL DE LA GENERALITAT PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Con fecha 7 de julio de 2020 se ha publicado en el DOGV la información pública del anteproyecto de modificación de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y...

PROJECTE DE LLEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVA

IEl trámite de consulta previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con el objeto de mejorar...

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Definició Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l'autonomia personal. Requisits Les persones que...

Publicat el Jurat de l'edició del Premi de Festes Inclusives i No Sexistes 2020

En l'apartat formació, beques i sensibilització s'ha publicat el Jurat per a l'any 2020 del Premi de Festes Inclusives i No Sexistes. El termini de presentació de les propostes finalitza el dia 20...

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

Es publica la resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini de quinze dies hàbils, per a la presentació de candidatures per a cobrir les...