Actualitat

POBLE GITANO - NORMATIVA

DECRET 75/2020, de 17 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano. [2020/6008]

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones...

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROYECTO DE LEY VALENCIANA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL E INCLUSIVA

Según se establece en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede realizar consulta pública a fin de...

TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA MODIFICAR LA LEY 9/2003, DE 2 DE ABRIL DE LA GENERALITAT PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Con fecha 7 de julio de 2020 se ha publicado en el DOGV la información pública del anteproyecto de modificación de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y...

PROJECTE DE LLEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVA

IEl trámite de consulta previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con el objeto de mejorar...

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Definició Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l'autonomia personal. Requisits Les persones que...

Publicat el Jurat de l'edició del Premi de Festes Inclusives i No Sexistes 2020

En l'apartat formació, beques i sensibilització s'ha publicat el Jurat per a l'any 2020 del Premi de Festes Inclusives i No Sexistes. El termini de presentació de les propostes finalitza el dia 20...