Actualitat

« Ves enrere

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb data 1 de desembre de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de l'Avantprojecte de Llei d'Accessibilitat Universal i Inclusiva de la Comunitat Valenciana

 

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació públiques a fi de donar audiència a les persones potencialment afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.

 

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per escrit a la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental (Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Torre 3. C/ Democràcia 77. 46018 València) o per correu electrònic a la següent adreça: consulta_accesibilidad@gva.es amb referència d'assumpte «Aportacions a l'Avantprojecte de Llei d'Accessibilitat Universal i Inclusiva de la Comunitat Valenciana».

 

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

 

El termini de presentació finalitza el 27 de desembre de 2021.

ESBORRANY D'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Listado Documentos