Actualitat

Ves enrere TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, per a la seua incorporació en la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació pública.

 

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es.

 

Les al·legacions podran realitzar-se des del dia 16 de juliol de 2020 fins al dia 29 de juliol de 2020 (tots dos inclusivament).

 

Adjunts: