Actualitat

Ves enrere TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI 15/2008, DE 5 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D'INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI 15/2008, DE 5 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D'INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'integració de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana, per a la seua incorporació en la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació pública.

 

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a l'adreça diversitat_participacio@gva.es.

 

Les al·legacions podran realitzar-se des del dia 16 de juliol de 2020 fins al dia 29 de juliol de 2020 (tots dos inclusivament).

 

Adjunts: