Actualitat

Ves enrere Subsanació de sol·licituds ajudes promoció igualtat i associacionisme dones 2017

Subsanació de sol·licituds ajudes promoció igualtat i associacionisme dones 2017

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES (publicada el dia 4 d'abril de 2017).

 

 

 

Per Resolució de 28 de desembre 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es van convocar les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, per a l'exercici 2017 (DOGV núm.7949/02.01.2017). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos I, II i III.

 

A este efecte i d'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a esta publicació (des del 5 fins al 21 d'abril, ambdós inclosos), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en el dit termini es tindrà desistida la seua sol·licitud.

 

La documentació requerida es presentarà preferentment en qualsevol dels registres de les seus de les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant (Rambla Méndez Núñez 41, 03002), Castelló de la Plana (Av. Germans Bou, 81, 12003) o València (Av. Baró de Càrcer, núm. 36, 46001), o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (vigent segons la Disposició transitòria quarta de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

 

Annex I

 

Llistat Alacant

 

Annex II

 

Llistat Castelló

 

Annex III

 

Llistat València

 

 

 

Documents i enllaços relacionats:

Bases reguladores

Resolució 28 de desembre

Extracte Resolució 28 de desembre