Actualitat

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D'ENTITATS DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO, A L’EFECTE DE l'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D'ENTITATS DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO, A L’EFECTE DE l'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

D'acord amb el que es disposa en l'article 11.b) del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, publicat en el DOGV Num. 8476/ 31.01.2019, es dóna publicitat a la RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D'ENTITATS DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

 


Les persones interessades podran presentar al·legacions a aquest llistat a partir de l'endemà a la seua publicació.


L'aportació es realitzarà exclusivament de forma telemàtica través del següent enllaç:

 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&

 

El termini de presentació d'al·legacions finalitzarà el 8 de gener de 2020, que serà l'últim dia per a la seua presentació.