Actualitat

Ves enrere REQUERIMENT D’ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES IMMIGRANTS, PER A L’EXERCICI 2020

REQUERIMENT D’ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES IMMIGRANTS, PER A L’EXERCICI 2020

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES IMMIGRANTS, PER A L'EXERCICI 2020, de les sol·licituds presentades a l'empara de la resolució de 27 de desembre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per al exercici 2020 les subvencions mencionades (DOGV 8710, de 03.01.2020).

 

Es fa públic, als efectes de la preceptiva notificació, el llistat d'expedients corresponents a sol·licituds presentades per entitats, a cadascun dels programes que compren la convocatòria, per falta de requisits o documentació exigible. Hauran de esmenar aquesta sol·licitud en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta notificació, concretament del dia 24 de febrer al 6 de març de 2020 ambdós inclosos, aportant la documentació que es requereix.

 

De no efectuar l'esmena en aquest termini es tindrà per desistida la sol·licitud, prèvia resolució, de conformitat amb el previst en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de forma telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud, accedint al tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç:

 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2962&version=amp

 

 

Llistat d'expedients a esmenar.