Actualitat

Ves enrere Reconeixement, declaració i qualificació de grau de discapacitat

Reconeixement, declaració i qualificació de grau de discapacitat

RECONEIXEMENT GRAU DISCAPACITAT

 

Els centres de valoració i orientació de discapacitats es configuren com l'estructura física i funcional de caràcter públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana destinada a la valoració i qualificació de la discapacitat, i determinació del seu tipus i grau, així com les necessitats, aptituds i possibilitats de recuperació de la persona amb discapacitat.

 

La valoració del grau de discapacitat, expressat en percentatge, es realitza mitjançant l'aplicació de criteris tècnics unificats fixats en el barem establit pel Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, que regula el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

 

Efectuades les proves, reconeixements i informes pertinents, per l'equip de valoració de discapacitat es procedirà a emetre dictamen proposta.

 

El dictamen proposta serà elevat, per la direcció del centre de valoració i orientació, al titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a emetre la resolució corresponent que es notificarà a la persona interessada o el seu representant legal, acompanyada de la targeta acreditativa de grau de discapacitat quan aquesta siga igual o superior al 33%.

 

En aquells supòsits en els quals es determinen dificultats de mobilitat, i a l'efecte de concessió de la targeta d'estacionament, es farà constar expressament en el dictamen i en la resolució, si la persona es troba o no impossibilitada per a la utilització dels transports públics conforme al barem establit en l'annex IV del Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre.

 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos, computant-se a partir de la data de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. El còmput d'aquest termini podrà suspendre's en els supòsits establits en la llei de procediment administratiu comú.

 

El venciment del termini esmentat sense haver-se notificat la resolució expressa podrà entendre's com a desestimació de la sol·licitud formulada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar i notificar la resolució establida en la llei de procediment administratiu comú.

 

En tots els casos, en dictar-se la resolució expressa, el reconeixement de grau de discapacitat s'entendrà produït des de la data de la presentació de la sol·licitud, conforme al que es disposa en l'article 9.2 del Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre.

 

En compliment de les seues funcions, els centres de valoració i orientació revisaran, si escau, la valoració de la discapacitat si es produïra una variació en les circumstàncies de la persona.

 

On es pot presentar la sol·licitud per al reconeixement del grau de discapacitat?

La sol·licitud podrà presentar-se de la següent forma:

  • Telemàtica:

-  En el següent enllaç pot trobar l'accés al tràmit telemàtic de sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (valoració inicial). Per a accedir al tràmit telemàtic haurà de polsar el botó de color roig que indica "SOL·LICITUD presentació autenticada": https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G376

- En el següent enllaç pot trobar l'accés al tràmit telemàtic de sol·licitud de revisió del grau de discapacitat. Per a accedir al tràmit telemàtic haurà de polsar el botó de color roig que indica "SOL·LICITUD presentació autenticada": https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2554

  • Presencial:

La sol·licitud, juntament amb la documentació citada, podrà presentar-se de manera presencial en el Registre de:

a)  Els Ajuntaments de la Comunitat Valencianaoficines PROP o qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú:

- Llistat d'ajuntaments on pot presentar la sol·licitud (sol·licitar cita prèvia): https://www.gva.es/resources/pdf/guia_municipal.pdf

- Oficines PROP: https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/ac_que_es_prop

- Sol·licitar cita prèvia en les oficines PROP:

- Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

- Mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citapreviaPROP

 

b)  La Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. La cita prèvia podrà sol·licitar-se de la següent forma:

Secretaria Territorial Alacant, adreça: en oficina PROP, Torre provincial, Rambla Méndez Núñez 41, 03002 Alacant.

Telefonant al 965938791, 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

Direcció Territorial Castelló, adreça: Av. Germans Bou, 81, Castelló.

Telefonant al 964 72 62 00, al 012, o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

Direcció Territorial València, adreça: Av. de l'Oest, 36, València.

Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.igualdad/#!/ca/home?uuid=821e-05ed8-c316-9d194

 

c) El Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat (CVO) de València, per a les persones sol·licitants residents a València. És necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA, de la següent forma:

Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

Mitjançant el següent enllaç:  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21078

 

Documents

Listado documentos