Actualitat

Ves enrere PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Definició

Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l'autonomia personal.

Requisits

Les persones que sol·liciten aquestes ajudes hauran de reunir amb anterioritat a la publicació de l'Ordre de convocatòria els següents requisits:

Ser menor de 65 anys.

Tindre una renda individual per càpita familiar inferior al triple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.

Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional.

Residir en la Comunitat Valenciana.

Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen i/o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals. En la convocatòria, es podrá establir per a determinats tipus d'ajudes acreditar la condició de persona amb mobilitat reduïda o uns altres.

Convocatòria 2024

-RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es convoquen per a l’exercici 2024 ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal de persones amb discapacitat.

Termini de presentació de sol·licituds:des del 19 de juny fins al 18 de juliol de 2024.

Lloc de presentació de sol·licituds

El model de sol·licitud està a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i Serveis».

Veure enllaç relacionat en aquesta pàgina

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran preferentment per tràmit telemàtic. En cas de no poder-se, al registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi en què resideix el sol·licitant.

Altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera de la primera fulla de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina, data i lloc de l'admissió

Enllaços relacionats

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G94986

 

AJUDES CONCEBUDES

Listado documentos