Actualitat

Ves enrere PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

PLA DE CONTROL APLICABLE A LES AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES DESPLAÇADES D'UCRAÏNA

Resolució de 8 de juny de 2023 del director general d’Igualtat en la Diversitat per la qual s’aprova el Pla de Control aplicable a les ajudes econòmiques a persones desplaçades d’Ucraïna

L'article 169.3 de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions estableix que la comprovació material de l’efectiva realització
de l’activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat de les subvencions, es portarà a terme en els termes establerts en el pla de control que a l’efecte haurà d’elaborar
tot òrgan que gestione una línia d’ajudes finançada amb fons públics.

A més a més, aquest precepte disposa que dit pla de control haurà de ser aprovat per l'òrgan
concedent amb caràcter previ a la seua execució i en ell haurà de constar, com a mínim, els tipus de control a efectuar, els criteris de selecció de la mostra i el percentatge mínim
d’ajudes a controlar sobre l’import total pagat.

Consulta el text íntegre de la resolució