Actualitat

Ves enrere INFORMACIÓ RELATIVA A LA PRÒRROGA DELS TÍTOLS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PRÒRROGA DELS TÍTOLS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19.

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, valorada l'actual crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i la necessitat de garantir els drets de les famílies monoparentals, ha adoptat les següents mesures:

 

  • Prorrogar fins al dia 14 de març de 2021, la validesa dels títols i carnets de famílies monoparentals que hagen caducat o caduquen entre l'1 de juny de 2019 i el 13 de març de 2021, expedits a l'empara del Decret 19/2018, de 9 de març, de Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

En els casos que durant el referit període de la pròrroga automàtica, es produïsca l'extinció del títol de família monoparental, per complir els 26 anys l'última persona descendent i no tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, les persones titulars i beneficiàries no podran fer ús dels beneficis associats al títol una vegada superada la data d'extinció del mateix i, a partir de la qual la pròrroga automàtica deixaria de tindre efectes.

 

COM FER EFECTIVA LA PRÒRROGA FINS Al 14 DE MARÇ DE 2021

 

Per als beneficis en els quals es requerisca la presentació física o còpia del títol en vigor:

 

  • Presentació del títol, o còpia, la caducitat del qual estiga en el període comprés entre l'1 de juny de 2019 i el 13 de març del 2021.

  • Indicació de la referència a la Resolució de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals expedits en la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8772 de 26 de març de 2020: https://dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2706.pdf.

  • Per als beneficis en els quals l'administració realitza telemàticament la consulta a través del Registre de Famílies Monoparentals, aquest els proporcionarà directament la nova data de vigència prorrogada: AEAT, universitats, centres docents, municipis, etc.

 

OBLIGACIÓ DE SOL·LICITAR LA RENOVACIÓ EN CAS QUE EL TÍTOL CADUQUE DURANT EL PERÍODE DE PRÒRROGA

 

  • Totes les famílies a les quals els caduquen els títols i carnets durant el període prorrogat tenen l'obligació de sol·licitar la renovació d'aquests, segons les seues circumstàncies i data de caducitat anterior, una vegada finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi de la COVID-19.

  • Podran fer-ho a través de la sol·licitud electrònica, en https://sede.gva.es/ o aconseguir l'imprés, emplenar-lo i presentar-lo en les oficines PROP o en les direccions territorials de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.