Actualitat

Ves enrere INFORMACIÓ PÚBLICA DE L´AVANTPROJECTE DE LLEI VALENCIANA DE DIVERSITAT FAMILIAR I SUPORT A LES FAMILIES

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L´AVANTPROJECTE DE LLEI VALENCIANA DE DIVERSITAT FAMILIAR I SUPORT A LES FAMILIES

Amb data 23 de novembre de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de l'Avantprojecte de Llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies.

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació públiques amb l'objecte de donar audiència a les persones potencialment afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.
 
Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses, perquè siguen considerades, a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte «Aportacions a l'Avantprojecte de Llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies».
 
Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat de l'Avanprojecte a què es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar-hi una proposta de redacció alternativa.
 
El termini de presentació finalitza el 16 de desembre de 2021.