Actualitat

Ves enrere OBERTURA DEL TERMINI DE VOTACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

OBERTURA DEL TERMINI DE VOTACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

En compliment del que es disposa en l'article 14.4, últim paràgraf, del Decret 101/2020 de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, es publica la RESOLUCIÓ DE 2 DE JUNY DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI I FORMA DE LA VOTACIÓ TELEMÀTICA A LES CANDIDATURES A VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

Poden participar en el procés de votació les entitats que figuren en l'annex de la resolució d'aquesta direcció general de data 11 de març de 2021, per la qual es publica el llistat definitiu d'associacions LGTBI, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià LGTBI.

Les votacions s'efectuaren de manera telemàtica, en el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21772&version=amp

 

Termini: Des del 3 al 16 de juny de 2021, tots dos inclusivament.