Actualitat

Ves enrere OBERTURA DEL TERMINI DE VOTACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

OBERTURA DEL TERMINI DE VOTACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

En compliment del que es disposa en l'Article únic. Dos. 2 del DECRET 75/2020, de 17 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano, es publica la RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI I FORMA DE LA VOTACIÓ TELEMÀTICA A LES CANDIDATURES A VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO PREVISTES EN L'ARTICLE 7, APARTATS G), H), I) I J) DEL DECRET 5/2019, DE 25 DE GENER, DEL CONSELL, PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

Poden participar en el procés de votació les entitats que figuren en l'annex de la resolució d'aquesta direcció general de data 13 de gener de 2020, per la qual es publica el llistat definitiu d'entitats del moviment associatiu gitano, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano.

Les votacions s'efectuaran de manera telemàtica, en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21434&version=amp

Termini: Des de l'1 al 15 de febrer de 2021, tots dos inclusivament.