Visualització de contingut web

Acolliment familiar - Modalitats

L'acolliment familiar és la mesura de protecció per la qual es produeix la plena participació d'una persona menor d'edat en la vida d'una família substitutiva o complementària de la pròpia, de manera que puga disposar de les oportunitats de relació i vinculació necessàries per a un adequat desenvolupament afectiu. A través de l'acolliment la família assumeix les obligacions de vetlar per ella, tindre-la en la seua companyia, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació integral i comunitària en un entorn afectiu durant el temps que dure la mesura, per a això té dret a comptar amb el suport de l'entitat pública prestat per un equip professional especialitzat en infància, adolescència i família (art 125 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència (DOGV núm. 8450 de 24 de desembre de 2018)).

L'acolliment familiar es formalitza per escrit, amb el consentiment de de les persones acollidores i del xiquet, xiqueta o adolescent susceptible d'acolliment si tinguera suficient maduresa i, en tot cas, si fora major de dotze anys.

El document de formalització ha de contindre els punts següents: consentiments necessaris, modalitat d'acolliment, drets i deures de les parts, atenció sanitària, règim de visites per part de la família del xiquet o xiqueta acollit, compromís de col·laboració de la família biològica i sistema de cobertura per part de l'entitat pública.

Modalitats

Atenent la finalitat, poden adoptar-se les modalitats següents previstes en el Codi Civil (Gaseta de Madrid núm. 206, de 25 de juliol de 1889):

 • Acolliment familiar temporal, que té caràcter transitori, perquè de la situació del xiquet o xiqueta se'n preveu la reinserció en la seua pròpia família o mentres s'adopta una mesura de protecció que tinga un caràcter més estable.
 • Acolliment familiar permanent, quan l'edat o altres circumstàncies del xiquet o xiqueta i la seua família així ho aconsellen.
 • Acolliment familiar d'urgència, principalment per a menors de sis anys, que tindrà una duració no superior a sis mesos, en tant es decideix la mesura de protecció familiar que corresponga.
 • Delegació de guarda amb fins d'adopció, que es formalitzarà quan l'entitat pública eleve la proposta d'adopció de la xiqueta o xiquet o quan considere que, abans d'elevar esta proposta, siga necessari establir un període d'adaptació del xiquet o xiqueta a la família.

Atenent la forma de constitució, segons determina el Codi Civil:

A la vegada, l'acolliment, en les modalitats de temporal i permanent, pot distingir-se pel que fa a la vinculació de la família o persona acollidora i el xiquet o xiqueta en:

 • Acolliments familiars en família extensa, que són els que es formalitzen amb persones vinculades amb la xiqueta o xiquet per una relació de parentiu: es manté el xiquet o xiqueta en el seu entorn familiar amb l'objectiu d'evitar que se'n desvincule afectivament. S'assimilen a estos acolliments els formalitzats amb persones vinculades amb el xiquet o xiqueta o amb la seua família per una relació especial i qualificada.
 • Acolliments familiars amb família educadora, que són els que es formalitzen amb persones sense cap vinculació amb el xiquet o xiqueta, en funció de l'interés educatiu d'este. Esta família ha d'estar inscrita en el Registre de Famílies Educadores, del qual n'hi ha un en cada Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

Segons l'article 20 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil (BOE núm.15 de 17 de gener de 1996), l'acolliment en família aliena podrà ser especialitzat, entenent per tal el que es desenvolupa en una família en la qual algun dels seus membres disposa de qualificació, experiència i formació específica per a exercir aquesta funció respecte de persones menors d'edat amb necessitats o circumstàncies especials amb plena disponibilitat i percebent per això la corresponent compensació econòmica, sense suposar en cap cas una relació laboral.

La Instrucció 5/2020 de la Directora General d'Infància i Adolescència relativa a l'acolliment familiar especialitzat graus 1 i 2 , estableix dos modalitats d'acolliment familiar especialitzat:

 • Acolliment familiar especialitzat grau 1 aquell que es duga a terme amb algun dels següents:
  • Persones menors d'edat amb diversitat funcional orgànica, intel·lectual, sensorial, salut mental o mixta en grau greu o molt greu, així com amb malalties cròniques greus i/o amb necessitats mèdiques que requerisquen una dedicació intensiva. 
  • Persones menors d'edat amb problemes de conducta o/i emocionals greus que dificulten la seua adaptació i integració social i familiar. 
  • Adolescents gestants o amb filles/us a càrrec.  ◦
  • Preadolescentes o adolescents per als qui no es dispose de família acollidora. 
  • Grups de xiquetes, xiquets o/i adolescents que hagen de romandre junts i que presenten unes especials necessitats diferents del nombre de persones a acollir com a grup.
 • Acolliment familiar especialitzat grau 2: persones menors d'edat amb els qui, ajustant-se a algun dels supòsits de l'acolliment familiar especialitzat de grau 1, haja resultat impossible formalitzar un acolliment en aquest grau per la gravetat de les seues necessitats i circumstàncies especials o que, una vegada formalitzat, haja sigut finalitzat per la seua no adequació.