Visualització de contingut web

Premis del Major

Objectiu

Els Premis del Major de la Comunitat Valenciana tenen com a finalitat reconéixer i distingir públicament la labor d'aquelles persones físiques, institucions, entitats socials i la resta de persones jurídiques de caràcter públic o privat que s'hagen distingit per la seua labor a favor de la integració de les persones majors.

Modalitats

Els Premis del Major de la Comunitat Valenciana tindran les modalitats següents:

a) Tres premis individuals a les persones majors de l'any, en reconeixement dels qui s'hagen distingit de forma eminent en qualsevol àmbit de la vida social, cultural, política, laboral o econòmica.

b) Un premi al col·lectiu o persona física o jurídica que haja destacat per la seua labor de foment i sensibilització en pro de la integració de les persones majors en l'àmbit autonòmic de la Comunitat Valenciana.

c) Un premi al col·lectiu o persona física o jurídica que haja destacat per la seua labor de foment i sensibilització en pro de la integració de les persones majors en l'àmbit local de la Comunitat Valenciana.

Candidatures

Les candidatures a obtindre els premis convocats per a les modalitats recollides en els apartats a i b del punt primer de la base segona seran proposades per les entitats públiques o privades l'àmbit d'actuació de les quals estiga relacionat amb l'atenció i promoció de les persones majors. Per a la modalitat recollida en l'apartat c del punt primer de la base tercera, els candidats seran proposats per les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Les propostes hauran de ser comprensives dels valors i mèrits de cada candidatura, de manera que permeten la seua adequada valoració pel jurat, i no podran excedir de dos candidatures per a cada una de les modalitats establides.

En els tres supòsits hauran de remetre's les candidatures en sobre tancat al titular de la presidència del jurat.

El termini per a la presentació de les candidatures quedarà obert des de l'endemà de la publicació de l'orde de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7298, de 18.06.2014, i finalitzarà el dia 1 de setembre de 2014.