Visualització de contingut web

Places socials de residència i centre de dia per a persones majors no dependents

Objecte

Atenció en centres residencials i de dia de la Xarxa pública de centres i servicis de la Comunitat Valenciana, sense tindre reconeguda una situació de dependència.

Sol·licitants

Persones majors de 65 anys que hagen cessat en la seua activitat laboral o professional, i pensionistes majors de 60 anys que presenten una situació de vulnerabilitat o especial necessitat perquè es troben en algun dels supòsits establits en l'apartat següent.

Excepcionalment també podran accedir les persones menors d'eixa edat, quan la seua situació de dependència social així ho requerisca i no siguen susceptibles d'atenció en un altre tipus de recursos socials o sanitaris.

Queden fora del seu àmbit d'aplicació les persones amb una situació permanent en algun grau de dependència que done dret al recurs sol·licitat. Estos casos hauran de tramitar-se a través del procediment de reconeixement de la situació de dependència.

Requeriments

Trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Emergència social: esdeveniment extraordinari que no ha pogut preveure's anticipadament, bé siga per desconéixer la seua situació de necessitat o bé perquè la necessitat s'ha generat per fets o esdeveniments de caràcter imprevisible.

b) Exclusió social: persona major que per causes estructurals es troba immersa en un procés de desavantatge o vulnerabilitat social que genera una situació de desigualtat, pèrdua de vincles, desafiliació, precarietat creixent, així com dificultat d'accés als sistemes de protecció social i als mecanismes necessaris per a l'èxit del ple desenrotllament del seu projecte de vida.

c) Urgència sociosanitària: quan es produïx una necessitat previsible, de caràcter sociosanitari que afecta directament persones majors en una situació de risc social.

d) Reagrupació familiar: amb l'objecte de mantindre la unitat familiar, com a acompanyant de la persona sol·licitant principal

e) Persones majors autònomes: l'usuari tindrà la condició de vàlid per a les activitats de la vida diària quan resulte una puntuació entre huitanta-cinc i cent en l'escala de Barthel.

En el cas de persones que patisquen processos aguts de malaltia infectocontagiosa, de malalties psíquiques o mentals, o conductes que puguen alterar la normal convivència amb la resta dels residents se'n requerirà l'estabilització amb caràcter previ a l'ingrés en el centre.