Visualització de contingut web

Autorització de residències per a persones majors dependents

Definició

Tindran la consideració de residències de persones majors dependents, aquells centres en què s·A·oferisca allotjament estable junt amb atenció social, suport en la realització de les activitats de la vida diària, atenció sanitària, rehabilitació de les capacitats i atenció geriàtrica integral, en funció del nivell de dependència dels seus usuaris.

Usuaris

Poden ser usuaris d·A·estos centres aquelles persones majors de 65 anys que hagen cessat en la seua vida laboral o professional, i pensionistes majors de 60 anys, que no tinguen les capacitats necessàries per a realitzar per si mateixes les activitats bàsiques de la vida diària, i que necessiten una atenció geriàtrica integral. Excepcionalment també podran ser-ho les persones menors d·A·eixa edat, quan la seua situació de dependència funcional, psíquica o social així ho requerisca i no siguen susceptibles d·A·atenció en un altre tipus de recursos socials o sanitaris.

Podran existir Unitats d·A·Alta Dependència específiques per a aquelles persones majors que no tinguen les capacitats necessàries per a realitzar per si mateixes les activitats bàsiques de la vida diària, i que a més necessiten una atenció sociosanitària continuada a causa de la complexitat i al grau d·A·intensitat de l·A·atenció requerida. Estes unitats podran diferenciar-se en funció de la complexitat o tipologia.

Tipologia de les places i capacitat màxima

Les residències de persones majors dependents hauran de tindre definit un nombre de places que seran objecte d·A·autorització en els termes establits per la normativa vigent. Les dites places podran ser residencials i d·A·estada diürna. Dins de les places residencials poden existir places en unitats d·A·Alta Dependència.

 La capacitat màxima d·A·estos centres no podrà ser superior a 150 places, de les quals en cada unitat d·A·Alta Dependència no podran haver-hi més de 40 places. No obstant això, es considerarà la possibilitat de centres majors sempre que se salve l·A·autonomia personal i s·A·hi evite la massificació. En el cas de centres que disposen de places d·A·estada diürna, el nombre màxim de places d·A·este tipus no podrà ser superior al 30 % del total de places residencials del centre.

Cartera de servicis

Les residències de persones majors dependents, prestaran una assistència segons les necessitats i el nivell de dependència dels residents, que amb caràcter obligatori inclourà almenys els servicis següents:

 • Servicis bàsics:
  • Allotjament.
  • Restauració.
  • Bugaderia.
  • Atenció sanitària.
   • Cures bàsiques
   • Atenció mèdica.
   • Atenció d·A·infermeria. Dirigida a la prestació de les cures d·A·infermeria com ara preparació i administració de medicaments, cures, sondes i d’altres.
   • Activitats de rehabilitació.
   • Assistència farmacèutica.
   • Prevenció i promoció de la salut.
  • Atenció psicològica i activitats de teràpia ocupacional.
   • Atenció psicològica.
   • Activitats de teràpia ocupacional.
  • Atenció social.
   • Animació sociocultural.
   • Atenció social individual, grupal i comunitària.
   • Atenció social familiar.

 

 • Servicis opcionals:
S·A·entendran com a servicis opcionals aquells que no siguen necessaris per a l·A·atenció integral bàsica de l·A·usuari. Les residències per a persones majors dependents podran oferir els següents servicis opcionals:
 • Perruqueria, a més de les prestacions bàsiques que implica l·A·apartat anterior.

 

 • Podologia.

 

 • Cafeteria.

 

 • D’altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de servicis bàsics