Visualització de contingut web

Autorització de centres residencials

Definició

Els centres residencials de persones majors oferiran allotjament estable i comú a les persones que, reunint els requisits que s·A·exposen a continuació, opten voluntàriament per l·A·ingrés en ells. Les estades en estos centres podran ser de caràcter temporal o permanent. L·A·autorització d·A·este tipus de centres podrà ser revocada quan els seus usuaris no complisquen els requisits establits.

Usuaris

Podran ser usuaris d·A·estos centres les persones majors de 65 anys que hagen cessat en la seua activitat laboral o professional, i pensionistes majors de 60 anys, que no necessiten cap tipus d'ajuda d'altres persones per a la realització de les activitats de la vida diària. No podran ser usuaris presumptes incapaços o persones incapacitades, ni persones dependents per a les activitats de la vida diària, llevat que el centre dispose d'unitat per a persones majors dependents, en les condicions i amb els requisits que es regulen en la normativa vigent per a este tipus de centres.

Capacitat màxima

La capacitat màxima d'estos centres no podrà ser superior a 150 places. No obstant això, es considerarà la possibilitat de centres majors sempre que se salve l'autonomia personal i s'evite la massificació.

Cartera de servicis

Els centres residencials per a persones majors, prestaran almenys els servicis següents:

 • Servicis bàsics:
  • Allotjament.
  • Restauració.
  • Bugaderia.
  • Higiene personal
  • Atenció social
   • Animació sociocultural.
   • Atenció social individual, grupal i comunitària.
   • Atenció social familiar.
  • Activitats de teràpia ocupacional.
  • Prevenció i promoció de la salut.
 • Servicis opcionals: S'entendran com a servicis opcionals aquells que no siguen necessaris per a l'atenció integral bàsica de l'usuari. Els centres residencials de persones majors podran oferir els següents servicis opcionals:
  • Perruqueria .
  • Podologia.
  • Cafeteria.
  • D'altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de servicis bàsics.