Visualització de contingut web

Autorització de centres de dia per a persones majors dependents

Definició

Es denomina centre de dia per a persones majors dependents tot establiment que oferisca un programa d·A·atenció diürna especialitzat a persones que necessiten ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i/o activitats instrumentals de la vida diària. Els seus objectius són mantindre, preservar i/o millorar la funcionalitat dels usuaris i servir de suport a la família, per mitjà de la provisió d·A·un recurs que possibilite la vida sociolaboral dels seus membres.

Capacitat

Els centres de dia per a persones majors dependents tindran una capacitat màxima de 100 places.

Usuaris

Podran ser-ne usuàries les persones majors de 60 anys amb problemes de dependència que presenten malalties cròniques, pluripatologia, amb limitació de la seua autonomia i que requerisquen una atenció sociosanitària especialitzada, supervisió mèdica, cures d·A·infermeria o rehabilitació, que no es puguen prestar adequadament al domicili.

Amb caràcter excepcional els centres de dia podran atendre, amb independència de l·A·edat, persones que es troben en alguna d·A·estes situacions:

 • Demències que no requerisquen cures sanitàries continuades per l·A·evolució de la malaltia
 • Crònics amb patologies que generen problemes funcionals i/o cognitius
 • Seqüeles funcionals postintervenció quirúrgica o accident.

En queden exclosos malalts mentals, discapacitats psíquics i persones dependents que requerisquen cures sanitàries continuades i aquelles que tinguen trastorns de la conducta que pertorben greument la convivència.

Cartera de Servicis

Els centres de dia de persones majors dependents, oferiran els servicis següents:

 • Servicis bàsics:
  • Acolliment.
  • Restauració
  • Higiene personal
  • Atenció social
   • Animació sociocultural
   • Atenció social individual, grupal i comunitària.
   • Atenció social familiar.
  • Atenció a la salut.
   • Atenció mèdica
   • Atenció psicològica
   • Atenció d·A·infermeria.
   • Activitats de teràpia ocupacional.
   • Activitats de rehabilitació.
   • Prevenció i promoció de la salut.
  • Transport adaptat.

   

 

 • Servicis opcionals:

   

  S·A·entendran com a servicis opcionals aquells que no siguen necessaris per a l·A·atenció integral bàsica de l·A·usuari. Els centres de dia podran prestar els següents servicis opcionals:

   

  • Perruqueria.
  • Podologia.
  • D’altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de servicis bàsics.