Detall Notícia

El Consell aprova el decret que regula el Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana

26/02/2021

- L'elaboració del Mapa es troba establida en la Llei de serveis socials inclusius
- Es tracta de la primera vegada que es configura una organització territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials de la ComunitatEl Ple del Consell ha aprovat el decret que regula l'elaboració del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, en compliment amb la Llei de serveis socials inclusius de la Generalitat, que ho estableix així en l'article 26, de manera que configura per primera vegada una organització territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (SPVSS).

El Mapa es constitueix com una eina de planificació per a propiciar i garantir una distribució equitativa dels recursos i les prestacions en tot el territori de la Comunitat, així com assegurar el principi d'igualtat i de proximitat de provisió i accés a les prestacions de tota la població, amb especial atenció a les zones d'alta dispersió geogràfica, risc de despoblament i baixa densitat demogràfica.

El decret estableix la delimitació territorial precisa de les zones bàsiques, les àrees i els departaments de Serveis Socials en els quals s'organitza territorialment el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, amb 21 departaments, 123 àrees i 218 zones bàsiques.

El desplegament del decret implica, per primera vegada, que cada departament de Serveis Socials compte amb una persona de referència amb funcions de supervisió. Aquesta funció serà clau per a la implantació i l'ordenació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Junt amb la demarcació territorial, el decret també territorialitza l'estructura funcional del sistema, i s'estableixen dos nivells d'atenció mútuament complementaris: atenció primària i atenció secundària.

D'una banda, en el nivell d'atenció primària es diferencien dos àmbits d'actuació: el de caràcter bàsic de competència local, i amb més proximitat a la ciutadania, i el de caràcter específic amb competències compartides entre les administracions locals i autonòmiques. Per la seua banda, les competències de l'atenció secundària seran només d'àmbit autonòmic.

Criteris d'elaboració

Per a l'elaboració del Mapa s'han tingut en compte una sèrie de criteris, com ara l'actual organització administrativa dels municipis dins de les demarcacions territorials històriques i culturalment consolidades.

S'ha respectat l'organització supramunicipal, a través de les mancomunitats com a prestadores de serveis socials en nuclis poblacionals més reduïts, i les realitats històriques de la capacitat d'autoorganització local.

Així mateix, s'han tingut en compte variables d'índole social i demogràfiques, com les xarxes de comunicació o les característiques territorials, i la concordança amb altres sistemes de benestar, com el de Salut.

Arxius relacionats